Một số chữ Mica, hộp đèn mà chúng tôi đã thi công.